Obchodní podmínky | Tarsio
Tarsio (https://www.tarsio.cz/)

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.tarsio.cz a www.tarsio.sk provozovaného společností Tarsio Medical s.r.o., IČO:05991706, se sídlem Husova 85/6, 251 01 Říčany

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též .VOP.) platí pro nákup v internetovém obchoděwww.neostrata.cz awww.heliocare.cz, který je provozován společností Tarsio Medical s.r.o., IČO:05991706, se sídlem Husova 85/6, Radošovice, 251 01 Říčany. Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi Tarsio Medical s.r.o., IČO:05991706, se sídlem Husova 85/6, Radošovice, 251 01 Říčany (dále jen Prodávající) a jejími obchodními partnery (dále jen Kupující).

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Definice

1. Prodávající: Prodávajícím je Tarsio Medical s.r.o., IČO:05991706, se sídlem Husova 85/6, Radošovice, 251 01 Říčany

2. Kupující: Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která od Prodávajícího kupuje do svého vlastnictví zboží dle těchto VOP. Nejedná-li Kupující při uzavírání a plnění kupní smlouvy v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, je spotřebitelem.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, jenž je spotřebitelem se rovněž řídí zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

3. Zboží: Zbožím jsou movité věci nabízené prodávajícím k prodeji prostřednictvím internetového obchodu www.tarsio.cz a www.tarsio.sk.

4. Kupní smlouva: Kupní smlouvou je smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím dle těchto VOP, jejímž předmětem je zboží. Spotřebitelskou kupní smlouvou je taková kupní smlouva, kde Kupujícím je spotřebitel.

3. Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Zpracováním osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s třetími osobami s výjimkou nutnou pro splnění kupní smlouvy (doprava zboží, zpracování plateb atd.).

Kupující může dále poskytnout souhlas odkliknutím potvrzující ikony s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím využity k marketingovým účelům, zejména nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy). Kupující může dále po zadání kódu lékaře poskytnout dodatečně souhlas k informování svého lékaře o svém nákupu. Tento souhlas může Kupující kdykoli písemně odvolat.

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a z dalších platných předpisů tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo požádat o změnu svých osobních údajů, vymazání či o informaci o zpracování svých osobních údajů, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu: info@tarsio.cz, nebo písemnou žádostí na poštovní adresu Prodávajícího. Kupující má dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu.

Prodávající zpracovává následující osobní údaje:(i) identifikační údaje, kterými se rozumí jméno a příjmení a e-mailová adresa která slouží zároveň jako přihlašovací jméno, IČO a DIČ, pokud je kupující podnikatel, (ii)kontaktní údaje které umožňují dodání objednaného zboží a kontakt s kupujícím, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení a fakturační adresa; (iii)kód dermatologa na jehož základě správce poskytuje kupujícímu výhodnější obchodní podmínky; (iv)údaje o objednávkách kupujícího (zboží a služby, způsobu doručení a platby a údaje o reklamacích); (v) provozní a lokalizační údaje související s telekomunikačním provozem a chováním na webu, tedy odkazy a stránky, na které zájemce kliká, údaje o zařízení, ze kterého zájemce přistupuje na web a jeho technické parametry, síťové komunikační údaje jako je IP adresa a z ní odvozená poloha zákazníka.

4. Objednávka a uzavření Smlouvy

Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím a přijetím objednávky Prodávajícím. Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu prostřednictvím objednávkového systému e-shopu, případně telefonicky, má-li zákazník zřízen uživatelský účet. Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu přijetí objednávky informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Kupující má možnost zjistit a opravit chyby při zadávání dat a kontrole před odesláním objednávky. Po odeslání objednávky nelze zpětně případné chyby zjistit ani opravit.

5. Cena a platba

Ceny zboží uváděné na e-shopu prodávajícího jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny, pro účely kupní Smlouvy je platná cena uvedená u zboží v době objednávání. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena včetně dopravného. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Zboží bude odesláno či připraveno k převzetí Kupujícím zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.

V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně uhrazenou částku Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení uhrazené částky je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky: (i) platební kartou přes on-line terminál GP Webpay, (ii) dobírkou při zaslání prostřednictvím přepravce.

6. Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodání zboží jeho předáním Kupujícímu nebo dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je k zjištění na infolince +420 724 320 340. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání. O nedostupnosti zboží Prodávající Kupujícího ihned informuje. Dodací lhůta u dostupného zboží činí maximálně 5 pracovních dnů od připsání částky kupní ceny na účet Prodávajícího, resp. od uzavření kupní Smlouvy zvolil-li Kupující úhradu při převzetí zboží. V běžných případech zboží expedujeme do 2 pracovních dní od uhrazení kupní ceny. Konečný termín dodání je k dohledání dle čísla zásilky na informačním portálu dopravce Geis www.geis-group.cz. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky: (i) spediční služba Geis. Prodávající dodává zboží pouze v rámci České republiky a Slovenské republiky. V rámci efektivity dodání zboží si Prodávající vyhrazuje možnost zaslat Kupujícímu zboží ve více dodávkách, v takovém případě hradí zvýšené náklady na poštovné Prodávající.

V případě objednávky zboží v hodnotě nad 2 500,- Kč vč. DPH nese náklady na dopravu a platbu Prodávající. V případě výměny zboží ve lhůtě 30-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu.

7. Záruka

Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady. Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Pro uplatnění vady zboží je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodávajícímu je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

8. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva: (i) výměna zboží za zboží bez vady (ii) odstoupení od smlouvy v případě opakovaných vad. Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to prostřednictvím e-mailu na adresu info@tarsio.cz a následným zasláním vadného zboží vč. účtenky/faktury na adresu Prodávajícího. V případě zakoupení produktu v partnerské lékárně je třeba reklamaci uplatňovat v provozovně lékárny.

Reklamace se nevztahují na případy:(i) vznikla-li závada nebo poškození nedovolenými zásahy do zboží nebo prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího, (ii) na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty, (iii) na vady způsobené vlivem živelných katastrof, (iv) kdy je zboží zcela či částečně spotřebováno, (v) je-li vada spatřována v tom, že zboží Kupujícímu subjektivně nevyhovuje.

9. Ukončení Smlouvy

Je-li Kupující spotřebitelem, má právo odstoupit od této Smlouvy ohledně originálního, nerozbaleného a nepoužitého zboží bez jakékoli sankce ve lhůtě 14- ti dnů od převzetí zboží, a to v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku. Právo odstoupit uplatní Kupující e-mailem na adresu info@tarsio.cz. Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí převzetí odstoupení. Spotřebitel je povinen zaslat zpět zboží, ohledně něhož došlo k odstoupení, nejpozději do 14- ti dnů od odstoupení od smlouvy, a to doručením na adresu Prodávajícího nebo osobně do provozovny lékárny, kde zboží převzal s tím, že náklady na vrácení zboží nese Kupující. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží stejným způsobem, jakým je přijal, a to do 14- ti dnů od odstoupení, nejdříve však po vrácení zboží Kupujícím. Kupující může požadovat jiný způsob vrácení peněžních prostředků, pokud tím Prodávajícímu nevzniknou další náklady.

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí kupní cenu ani ve lhůtě 30- ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

10. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.

Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, a to i v případě, že Kupující není občanem ČR; pro takový případ se sjednává, že se vylučuje použití Vídeňské úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní Smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce.

Tyto VOP jsou platné od 1.4. 2020 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv upravit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.